Wyślij formularz, a my zadzwonimy do Ciebie, aby porozmawiać o naszej ofercie!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Klauzula RODO i zgoda na kontakt
Zapoznaj się z Polityką Prywatności.

DORADZTWO STRATEGICZNE

Jednym z najchętniej używanych obecnie określeń dla opisania sytuacji w jakiej  funkcjonują firmy i kierujący nimi ludzie jest akronim VUCA zbudowany z pierwszych liter angielskich słów:

 • Zmienność (volatility),
 • Niepewność (uncertainty),
 • Złożoność (complexity)
 • Niejednoznaczność (ambiguity).

Choć stany te towarzyszyły nam już dawniej, bezprecedensowa wydaje się ich intensywność sprawiająca, że podejmowanie strategicznych wyborów w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest obecnie trudniejsze i bardziej … ekscytujące.  Nowoczesne podejście do rozwoju, wyznaczania trafnych celów przynoszących wymierne wyniki, wypracowanie kluczowych decyzji, kalkulacja ryzyk i wybór innowacji określają przyszłość firmy. Pomagamy naszym klientom na wielu rynkach podejmować właściwe decyzje, wspierając wiedzą i doświadczeniem budowanie zintegrowanych i odpowiadających indywidualnym uwarunkowaniom strategii decydujących o kondycji, wartości i rentowności firmy teraz i jutro.

Na czym polega?

Doradztwo strategiczne prowadzone przez Exbis to między innymi:

 • Usługi w zakresie opracowania diagnozy organizacji w oparciu o samoocenę najważniejszych obszarów działalności.
 • Identyfikacja mocnych stron organizacji naszych klientów
 • Zdefiniowanie obszarów wymagających rozwoju, głównych problemów, którymi należy się niezwłocznie zająć.
 • Wypracowanie konkretnych planów zmian i działania poszczególnych komórek i osób w organizacji.
 • Możliwość sprawdzenia efektywności podejmowanych działań.
 • Możliwość porównywania się z innymi organizacjami.
 • Pomoc w identyfikowaniu i dzieleniu się najlepszymi praktykami w obrębie organizacji.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników w procesy zmian i ciągłego doskonalenia się.
 • Poprawa wewnętrznej komunikacji oraz integracji różnych inicjatyw projakościowych i usprawniających.
 • Znaczący wzrost efektywności zarządzania dzięki nowej wiedzy w zakresie strategii biznesowych, optymalizacji procesów w organizacji, alokacji zasobów.
 • Poprawa wewnętrznej komunikacji oraz integracji różnych inicjatyw projakościowych i usprawniających.
 • Znaczący wzrost efektywności zarządzania dzięki nowej wiedzy w zakresie optymalizacji strategii, procesów w organizacji, alokacji zasobów.
Przykładowe obszary działań

Elementy zarządzania strategicznego

 • Kluczowe pytania
 • Konsekwencje decyzji strategicznych dla struktury, kultury organizacyjnej i relacji z otoczeniem.
 • Cykl życia strategii
 

Wizja, wartości i misja

 • Organizacja procesu formułowania strategii
 • Kryteria „dobrej wizji” z punktu widzenia przedsiębiorstwa, klientów, rynku.
 • Pytania wiodące do sformułowania wizji
 • Przekonania/wartości firmy
 • Przykłady wartości różnych organizacji
 • Misja firmy
 • Pytania prowadzące do sformułowania misji
 

Analiza EFQM potencjału firmy

 • Przywództwo
 • Polityka i strategia
 • Zarządzanie personelem
 • Zasoby
 • Procesy
 

Analiza EFQM efektów działania firmy

 • Zadowolenie klientów
 • Zadowolenie pracowników
 • Wpływ na otoczenie
 • Wyniki z działalności
 

Analiza SWOT/TOWS oraz rozwiązywanie zagadnień

 • Ranking najważniejszych czynników zewnętrznych
 • Wybór układu odniesienia do oceny sił i słabości firmy
 • Budowa profilu konkurencyjnego firmy
 

Analiza SWOT/TOWS i macierz strategii działania

 • Kluczowe czynniki sukcesu
 • Pożądane atuty strategiczne
 • Wyodrębnienie zagadnień
 • Mapy szans i ryzyka
 

Strategiczny Biznes Plan

 • Aktualny kierunek rozwoju
 • Powtórna analiza celów perspektywicznych
 • Plany działania dla każdego uczestnika warsztatów
 

Od strategicznych wyborów do skutecznej implementacji

 • Instytucjonalizacja i komunikacja strategii
 • Podstawy efektywnego wdrażania strategii
 • Od strategii do planowania operacyjnego