fbpx

Szybki kontakt


 • Nieprawidłowa treść!
 • Zły adres e-mail!
 • To pole jest puste!
 • Wyślij

Studia i cykle

Start / Studia i cykle

Studia i cykle

Czasem szkolenia to za mało. Studia podyplomowe stanowią świetne uzupełnienie wiedzy i są dedykowane wszystkim, którym zależy na rozwoju i stałym poszerzaniu kompetencji: kadrze menedżerskiej, liderom firm, przedsiębiorcom. Studia organizowane są przez Exbis – Napłoszek, Szopa, Szóstak Sp.J. wspólnie z Akademią WSB czy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Prowadzimy również Exbis MBA – kompleksowy program szkoleń dla menedżerów, obejmujący od 120 do 192 godzin zajęć podzielonych na dziesięć do dwunastu dwudniowych sesji prowadzonych. Zajęcia prowadzone są przez praktyków zarządzania oraz doświadczonych trenerów biznesu.

Menadżer w świecie VUCA - praktyczne umiejętności w akademickim wydaniu.

Menadżer w świecie VUCA- studia podyplomowe prowadzone w partnerstwie Akademii WSB i Exbis.

Studia prowadzone są w wersji on-line, dostarczając uczestnikom pełny zestaw narzędzi niezbędnych do skutecznego działania na każdym szczeblu zarządczym we współczesnym, pełnym niepewności świecie.

Zapraszamy osoby szukające odpowiedzi na pytania związane z aktualnym i przyszłym procesem zarządzania z uwzględnieniem elementów szczególnie istotnych w świecie VUCA.

Studia podyplomowe obejmują 2 semestry (160 godzin) praktycznych warsztatów, w tym badanie indywidualnym profilem motywacyjnym Gravesa oraz certyfikat Instytutu Negocjacji. Program studiów został przygotowany przez specjalistów praktyków w swych dziedzinachz uwzględnieniem problemów związanych z pracą menadżera i przedsiębiorcy we współczesnym świecie VUCA.

Co oznacza środowisko na które składa się akronim VUCA, który jest jednym z najczęściej używanych obecnie określeń w biznesie?

2 semestry, 160 godzin praktycznych warsztatów, badanie indywidualnym profilem motywacyjnym Gravesa oraz certyfikat Instytutu Negocjacji to część programu przygotowanego przez praktyków dla menadżerów.

Studia menadżerskie realizowane przez Exbis i Akademię WSB to odpowiedź na świat VUCA. Co oznacza środowisko na które składa się akronim, który jest jednym z najczęściej używanych obecnie określeń w biznesie?

VUCA to:

 • Zmienność (Volatility)
 • Zmienność (Volatility)
 • Niepewność (Uncertainty)
 • Złożoność (Complexity)

Formuła studiów menadżerskich realizowanych on-line dostarcza słuchaczom umiejętności niezbędnych do poruszania się w czterech wyżej wymienionych wymiarach. Warsztatowa forma zajęć została zaprojektowana, tak aby uczestnicy po ich zakończeniu potrafili dokonać transferu wiedzy do codziennej pracy. Dzięki symulacjom opartym o rzeczywiste analizy przypadków, udziałem w grach biznesowych i eksperymentach myślowych studia przybierają formę treningu menadżerskiego opartego o ideę „małego MBA”. Zajęcia prowadzą wykładowcy z wieloletnim i praktycznym doświadczeniem w biznesie.

Studiuj on-line i zdobywaj nowe kompetencje – zapraszamy do rejestracji na stronę Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

Program studiów:

 1. Podstawowy trening menadżerski
  • przywództwo i autorytet menedżera
  • efektywność menedżerska, orientacja na ludzi i zadania
  • role i funkcje zarządcze
  • style kierowania, przywództwo sytuacyjne Herseya
  • delegowanie zadań
  • coaching menedżerski
 1. Komunikacja w biznesie
  • reguły skutecznej komunikacji zarządczej, autoprezentacja
  • style komunikacji w biznesie
  • informacja zwrotna, komunikacja niewerbalna
  • prowadzenie zebrań, argumentowanie i konfrontowanie opinii
 1. Motywowanie pracowników
  • psychologiczne filary motywacji
  • promotywacyjne zachowania menedżera
  • nowoczesne koncepcje motywacji pracowników
  • motywowanie spersonalizowane, instrumenty motywacyjne
  • motywacja 2.0 i 3.0
  • prowadzenie rozmów motywujących
 1. Zarządzanie zmianą i innowacyjność
  • myślenie systemowe jako podstawa planowania zmian
  • psychologia zmiany, prawidłowe przywództwo w zmianie
  • wdrażanie i utrwalanie zmiany, modele Lewina i inne
  • zarządzanie i wspieranie innowacyjności w firmie
  • budowa kultury organizacji uczącej się
  • tworzenie kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie
 1. Podejmowanie decyzji w świecie VUCA
  • racjonalność wykorzystania czasu własnego i pracowników
  • narzędzia zarządzania czasem i organizacja pracy
  • wyznaczanie celów i efektywne metody planowania
  • modele analizy problemów i podejmowania decyzji
  • podejmowanie decyzji w oparciu o metody analizy wielokryterialnej
 1. Negocjacje w biznesie
  • analiza sytuacji i przygotowanie do negocjacji
  • planowanie i kontrola procesu negocjacyjnego
  • harwardzkie zasady negocjacji, strategie i taktyki negocjacyjne
  • negocjacje dystrybucyjne i integracyjne w praktyce biznesowej
  • elementy teorii gier w negocjacjach, negocjacje wielostronne
  • obrona przed manipulacją i nieuczciwymi chwytami
 1. Zarządzanie marketingowe
  • instrumenty analizy rynków
  • narzędzia promocji marki, produktów i usług
  • podstawy PR
  • wystąpienia publiczne (prezentacje)
 1. Kierowanie rozwojem. Zarządzanie pokoleniami.
  • rekrutacja, selekcja, zarządzanie talentami i rozwojem kompetencji
  • coaching i mentoring w rozwoju pracowników
  • różnice pokoleniowe
 1. Finansowe aspekty działania firmy
  • Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa w ujęciu ex post i ex ante
  • Finansowanie działalności przedsiębiorstwa, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania (kredyty pożyczki, leasing, faktoring, fundusze unijne) tworzenie montażu finansowego
  • Ryzyko finansowe przedsiębiorstwa
  • Zarzadzanie wartością przedsiębiorstwa (wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze)
 1. Prawne aspekty działania firmy
  • podstawy prawne działalności gospodarczej
  • prawo pracy
  • bezpieczeństwo przedsiębiorstwa (bhp, prawa autorskie, dane osobowe)
 1. Zarządzanie strategiczne, jakość i procesy
  • misja, wizja, wartości firmy
  • rodzaje strategii, cele strategiczne firmy
  • narzędzia planowania strategicznego
  • zarządzanie projektami – wdrażanie strategii w firmie
  • tworzenie i mapowanie procesów
  • systemy zarządzania jakością ISO, TQM, Six Sigma, Kaizen
 1. Kompetencje społeczne menedżera
  • inteligencja emocjonalna przywódcy
  • automotywacja i rozwój osobisty menedżera
  • zarządzanie konfliktem
  • menedżer jako mediator
  • zarządzanie stresem własnym i napięciami w zespole, asertywność
  • społeczna odpowiedzialność menedżera, etyka biznesu.
 1. Zarządzanie zespołem rozproszonym 
  • Wykorzystanie aplikacji do zdalnej komunikacji
  • Praca w chmurze – udostępnianie i ochrona informacji firmowych
  • Zarządzania projektami w zespole rozproszonym
  • Specyfika motywowania zespołu rozproszonego

  Menadżer w świecie VUCA - praktyczne umiejętności w akademickim wydaniu.

  Wyzwania otoczenia, na które składają się zmiany w otoczeniu polityczno-prawnym, ekonomicznym, a także szybki rozwój techniki i technologii, zmiany społeczno-kulturowe i demograficzne, sprawiają, że przedsiębiorcy oraz menedżerowie zarządzający organizacjami z sektora mikro-, małych przedsiębiorstw muszą posiadać wiedzę na temat obowiązującego systemu prawnego, nowoczesnych trendów w zarządzaniu oraz umiejętności rozwiązywania problemów pojawiających się na tym polu.

  Celem studiów jest rozwój wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie prawa, gospodarki, zarządzania, adaptowania się do nowych trendów, reagowania na wyzwania, a także rozwiązywania problemów, z jakimi borykają się współcześni przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa wspomnianego sektora.

  W ramach zajęć realizowanych na studiach słuchacze będą poznawać poszczególne gałęzie prawa oraz łączyć je z procesami zakładania, rozwijania i zarządzania działalnością gospodarczą. Zajęcia poprowadzą doświadczeni konsultanci – praktycy biznesu i prawnicy, a także ludzie nauki.

  Program studiów:

  1. Prawo gospodarcze
   • Przedsiębiorca i formy jego zorganizowania przedsiębiorcy (formy wewnętrzne
    i zewnętrzne)
   • Prokura a pełnomocnictwo
   • Spółdzielnie, stowarzyszenia i fundacje
   • Przedsiębiorstwa państwowe
   • Pomoc publiczna
   • Partnerstwo publiczno-prywatne
  1. Ochrona danych osobowych
   • RODO i inne regulacje prawne dotyczące ochrony dany osobowych
   • Istota danych osobowych
   • Zadania i obowiązki ADO i IODO
   • Procedury związane z naruszaniem ochrony danych osobowych
  1. Prawo handlowe – wybrane zagadnienia
   • Spółka cywilna a spółki handlowe
   • Spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna
   • Prawo podatkowe w małych firmach
   • Zarys postępowania podatkowego
  1. Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
   • Stosunek pracy (umowy o pracę, warunki zatrudnienia pracowników na terenie RP, stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę)
   • Wynagrodzenie za pracę
   • Obowiązki pracodawcy i pracownika
   • Czas pracy
   • Urlopy pracownicze
   • Elementy BHP
   • Układy zbiorowe pracy
   • Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
   • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
   • Przedawnienie roszczeń
   • Ubezpieczenia społeczne
  1. Mediacje i arbitraż w działaności gospodarczej
   • Czym jest mediacja?
   • Korzyści z prowadzenia mediacji gospodarczej
   • Regulacje prawne dotyczące mediacji
   • Rola mediatora
   • Istota arbitrażu
   • Regulacje prawne dotyczące arbitrażu
   • Wykorzystanie mediacji i arbitrażu w działalności gospodarczej
   • Sąd polubowny
  1. Podstawy prawa własności intelektualnej i ochrony konkurencji
   • Pojęcie prawa ochrony konkurencji
   • Ochrona konkurencji
   • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
   • Pojęcie prawa własności intelektualnej
   • Systematyka oraz źródła prawa własności intelektualnej
   • Prawo autorskie
   • Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji
   • Fundusz Promocji Twórczości i Komisja Prawa Autorskiego
   • Zarys prawa własności przemysłowej
  1. Umowy w obrocie gospodarczym
   • Umowy gospodarcze (swoboda umów gospodarczych, zawarcie umowy gospodarczej, charakter prawny czynności przygotowujących do zawarcia umowy, wzorce umów, wykonanie umów handlowych, przedawnienie roszczeń)
   • Umowy handlowe w obrocie transgranicznym
   • Analiza wybranych umów w obrocie gospodarczym (m.in. umowa kupna-sprzedaży, umowa najmu, umowa leasingu).
  1. Prawo administracyjne i sądowo-administracyjne
   • Pojęcie i źródła prawa administracyjnego
   • Administracja publiczna, rządowa i samorządowa
   • Pojęcie i rodzaje stosunków administracyjnoprawnych
   • Postępowanie administracyjne
   • Postępowanie przed sądami administracyjnymi
   • Zarys postępowania egzekucyjnego w administracji
  1. Budowanie wizerunku i autopromocja
   • Świadoma i nieświadoma autoprezentacja
   • Podstawowe taktyki autoprezentacyjne
   • Komunikacja werbalna i niewerbalna
   • Wystąpienia publiczne
  1. Marketing, PR i reklama w małej firmie
   • Strategia marketingowa i działania PR
   • Aktualne trendy w promocji marki, produktów i usług
   • Praktyczne wykorzystanie mediów społecznościowych: Facebook Pro
   • Wprowadzenie do obsługi Google Ads
  1. Negocjacje w biznesie
   • Zasady, struktura i przebieg negocjacji
   • Analiza użyteczności w prowadzeniu negocjacji
   • Symulacje trudnych sytuacji negocjacyjnych
  1. Analizowanie informacji i podejmowanie racjonalnych decyzji
   • Analizowanie informacji o charakterze statystycznym
   • Typowe pułapki podejmowania decyzji
   • Dedukcja i metody teorii gier w analizie informacji
  1. Zarządzanie zasobami ludzkimi – trendy i wyzwania
   • Zasoby ludzkie / kapitał ludzki w organizacji
   • Polityka personalna i jej elementy
   • Rekrutacja i selekcja pracowników
   • Motywowanie i rozwój pracowników

  14.   Komunikacja interpersonalna

   • Zasoby ludzkie / kapitał ludzki w organizacji
   • Polityka personalna i jej elementy
   • Rekrutacja i selekcja pracowników
   • Motywowanie i rozwój pracowników

  15.   Księgowość i rachunkowość w małej firmie

   • Ewidencja zdarzeń gospodarczych
   • Kalkulacja wyniku finansowego i podatkowego firmy – wycena składników aktywów i pasywów
   • Opodatkowanie małej firmy
   • Finansowanie bieżącej działalności i rozwoju małej firmy
   • Sprawozdawczość podatkowa, finansowa i inna w małej firmie
   • Controlling finansowy, podatkowy, operacyjny w małej firmie – metody, narzędzia

  Rejestracja

  Exbis MBA. Kompleksowy program szkoleń dla menedżerów

  Uczestnictwo w pojedynczych szkoleniach, nawet odbywanych dość często, rzadko gwarantuje nabycie spójnych umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania firmą na różnych szczeblach kierowania. Dlatego decydując się na radykalne podniesienie jakości kadry menedżerskiej coraz więcej firm wybiera precyzyjnie zaplanowane, dostosowane do swojej specyfiki narzędzie motywowania i rozwoju kompetencji: program Exbis MBA.

  Kompleksowy projekt szkoleniowy oparty jest na jednorodnej filozofii zarządzania. Uczestnicy projektów Exbis MBA podkreślają mocną stronę tej formy edukacji menedżerskiej: fakt, iż obejmuje ona swym zakresem najważniejsze dziedziny funkcjonowania konkretnej firmy i rynków, na których działa. Rzeczywiście, formuła Exbis MBA wykorzystuje najlepsze rozwiązania, a jednocześnie jest świadomie zawężona do aktualnych i przyszłych potrzeb przedsiębiorstwa. Dzięki temu Exbis MBA uczy tego, co rzeczywiście potrzebne! Wstępna propozycja projektu ma zawsze charakter otwarty, przykładowe moduły mogą obejmować:

  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie zmianą w organizacji
  • Skuteczne przywództwo
  • Trening menedżerski
  • Budowanie zespołów
  • Coaching
  • Rachunkowość i finanse
  • Zarządzanie projektami, logistyka
  • Zarządzanie jakością: ISO, Six Sigma, Lean
  • Marketing i obsługa klienta
  • Umiejętności osobiste: komunikacja, gospodarowanie czasem
  • Efektywność menedżerska – negocjacje
  • i inne …

  Cykl obejmuje od 120 do 192 godzin zajęć podzielonych na dziesięć do dwunastu dwudniowych sesji prowadzonych przez praktyków zarządzania, doświadczonych trenerów biznesu. Szkolenia odbywają się w siedzibie klienta w terminach dogodnych dla pracowników (na przykład piątek po południu + sobota). Metodologia: seminaria, warsztaty, analizy przypadków i gry biznesowe. Zakończenie cyklu: praca dyplomowa i/lub egzamin.

  Typowi uczestnicy naszych zajęć to menedżerowie, specjaliści zarządzający firmami i działami nie mający formalnego wykształcenia menedżerskiego lub osoby przewidziane do objęcia stanowisk kierowniczych.

  Z naszych programów kompleksowej edukacji menedżerskiej skorzystały już firmy: Jandar, Alpinus, CMC Zawiercie, SGL Carbon Group, ComArch (dwie edycje).

  image
  https://exbis.pl/wp-content/themes/solidbox/
  https://exbis.pl/
  #C4161C
  style1
  scroll
  Ładowanie postów ...
  /nowa-strona/
  #
  on
  none
  loading
  #
  Sort Gallery
  on
  yes
  yes
  off
  off
  off
  Enter your email here
  off
  off