Szybki kontakt


 • Nieprawidłowa treść!
 • Zły adres e-mail!
 • To pole jest puste!
 • Wyślij

Studia i cykle

Start / Studia i cykle

Studia i cykle

Czasem szkolenia to za mało. Studia podyplomowe stanowią świetne uzupełnienie wiedzy i są dedykowane wszystkim, którym zależy na rozwoju i stałym poszerzaniu kompetencji: kadrze menedżerskiej, liderom firm, przedsiębiorcom. Studia organizowane są przez Exbis – Napłoszek, Szopa, Szóstak Sp.J. wspólnie z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową czy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Prowadzimy również Exbis MBA – kompleksowy program szkoleń dla menedżerów, obejmujący od 120 do 192 godzin zajęć podzielonych na dziesięć do dwunastu dwudniowych sesji prowadzonych. Zajęcia prowadzone są przez praktyków zarządzania oraz doświadczonych trenerów biznesu.

EXBIS wspólnie z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach prowadzą studia podyplomowe

„Negocjacje strategiczne – poszukiwanie rozwiązań paretooptymalnych”

Największym nieporozumieniem dotyczącym negocjacji jest to, że są one procesem prowadzącym do rozstrzygania sporów lub podziału dóbr pomiędzy przeciwnikami. W rzeczywistości istotą negocjacji jest poszukiwanie obustronnie korzystnych i twórczych rozwiązań problemów przez partnerów, którzy są dla siebie współpracownikami.

„Negocjacje strategiczne – poszukiwanie paretooptymalnych (czyli korzystnych dla obu stron) rozwiązań” to studia gwarantujące nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych dla osób pełniących różnorakie role zawodowe w obszarze biznesu i administracji oraz tych, którzy chcą doskonalić swoją sztukę negocjacji. To jeden z najnowocześniejszych w Polsce programów szkolenia negocjatorów w całości oparty na metodzie warsztatowej. Wykorzystuje nie tylko najnowsze odkrycia, nauk społecznych i psychologii, lecz również pragmatyczne zasady analizy danych i podejmowania decyzji, oparte na rachunku prawdopodobieństwa i teorii gier.

Główne bloki programowe:

I. Zasady, style, techniki negocjacji
II. Komunikacja, psychologia i wpływ społeczny w negocjacjach
III. Wybór najlepszych ofert, zamówienia publiczne i rozwiązywanie sporów – zagadnienia prawne
IV. Negocjowanie, podejmowanie decyzji, ocena ryzyka, alokacja dóbr i sprawiedliwy podział – elementy teorii gier i matematyki stosowanej gwarantują kompleksowe i spójne podejście oraz równowagę pomiędzy „miękkimi” i „twardymi” elementami sztuki negocjacji. Atutem studiów jest dobór kadry prowadzących specjalistów: praktyków negocjacji, psychologów, socjologów, prawników i przedstawicieli nauk ścisłych, którzy opierając się na solidnej wiedzy akademickiej od lat z sukcesami prowadzą zajęcia na rynku szkoleń komercyjnych. Studia dostarczają kompletny zestaw narzędzi negocjatora. Program obejmuje 192 godziny lekcyjne.

Dla kogo:

 • Praktyków pragnących pogłębić umiejętności profesjonalnego prowadzenia negocjacji biznesowych
 • Osób przygotowujących do pracy w dziale zakupów, zaopatrzenia i wyboru najkorzystniejszych ofert na drodze przetargu, aukcji, zamówienia
 • Menadżerów, uczestniczących w negocjacjach pomiędzy pracownikami i/lub działami zakładu pracy
 • Każdego, kto zamierza pogłębić swoją wiedzę i umiejętności prowadzenia negocjacji

Wymagania wstępne dla uczestników:

Ukończone studia wyższe na poziomie licencjatu/inżyniera na dowolnym kierunku. Do opanowania omawianych zagadnień psychologicznych, prawnych i matematycznych wystarcza wiedza na poziomie szkoły średniej.

Metoda prowadzenia zajęć:

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową: części wykładowe, ograniczone do niezbędnego minimum, uzupełniane są ćwiczeniami, grami negocjacyjnymi i studiami przypadków. Istotną rolę odgrywają oparte na realnych sytuacjach scenki symulacyjne, które dzięki nagraniom video pozwalają na dogłębną analizę przebiegu negocjacji oraz zachowań negocjatorów.

Szczegółowy program:

Blok I. Zasady, style, techniki negocjacji (48 h)
1. Podstawowe, zasady, struktura negocjacji (16 h)

 • Obszar możliwego porozumienia „ZOPA”
 • Analiza pola potencjalnych ustępstw (granica ustępstw „BATNA”),
 • Model „equalizera” w negocjacjach
 • Fazy prowadzenia negocjacji: przygotowanie, dyskusja wstępna, proponowanie, przetarg, porozumienie, zamknięcie
 • Zasady negocjacyjne modelu harwardzkiego
 • Planowanie i kontrola procesu negocjacyjnego

 

2. Style, taktyki i techniki negocjacji, negocjacje międzykulturowe, etyka i sovoir vivre (16 h)

 • Dylematy strategiczne negocjatora
 • Zasady dobierania ustępstw i strategia szachowa
 • Poszerzanie pola negocjacji o dodatkowe „kwestie”
 • Negocjacje „miękkie”, „twarde” i oparte o zasady
 • Taktyki negocjacyjne i sposoby przeciwdziałania
 • Negocjacje międzynarodowe, międzykulturowe, odmienność systemów wartości
 • Savoir vivre i etyka negocjatora

 

3. Negocjacje wielostronne (16 h)

 • Specyfika negocjacji wielostronnych
 • Tworzenie koalicji zasada superaddytywności i wypłaty uboczne
 • Wieloosobowy dylemat więźniów, a problemy współczesności
 • Jądra negocjacji wieloosobowych wartości Shapleya i Raiffy
 • Wybitny, a przeciętny negocjator, czyli reguły Rackhama i Carlisle’a.

 

Blok II. Komunikacja, psychologia i wpływ społeczny w negocjacjach (48 h)
4. Komunikacja w negocjacjach (8 h)

 • Różnice perspektyw negocjatorów
 • Autoprezentacja negocjatora, style komunikacyjne
 • Reguły skutecznej komunikacji
 • Komunikacja niewerbalna, proksemika, kinezyka w negocjacjach

 

5. Siła psychiczna negocjatora (16 h)

 • Automotywacja
 • Stres i asertywność
 • Zarządzanie emocjami, inteligencja emocjonalna
 • Higiena psychiczna negocjatora

 

6. Konflikt, mediacje (8 h)

 • Typy i dynamika konfliktów
 • Zachowania konfliktowe
 • Funkcje i modele mediacji

 

7. Wpływ społeczny, perswazja i manipulacje (16 h)

 • Jak odróżnić perswazję od manipulacji?
 • Konstruowanie przekonujących argumentów
 • Reguły wpływu społecznego
 • Obrona przed manipulacją i nieuczciwymi chwytami
 • Oddziaływanie na emocje, chwyty erystyczne a logika
 • Operowanie metakomunikatami w działaniach perswazyjnych

 

Blok III. Wybór najlepszych ofert, zamówienia publiczne i rozwiązywanie sporów – zagadnienia prawne (48 h)
8. Negocjacje umów oraz najlepsze metody wyboru oferty – regulacje kodeksu cywilnego. (16 h)

 • Podstawowe informacje o zasadach zawierania umów – oferta i przyjęcie oferty
 • Procedura zawarcia umowy w aukcji
 • Procedura zawarcia umowy w przetargu
 • Jak unieważnić umowę zawartą w aukcji lub przetargu
 • Konkurs, jako rodzaj przyrzeczenia publicznego

 

9. Sposoby nabywania usług i towarów przez podmioty publiczne. Zlecanie zadań publicznych. (16 h)

 • Zamówienia publiczne  – zakres ustawy
 • Zasady udzielania zamówień publicznych
 • Różne tryby udzielania zamówień publicznych
 • Wybór najkorzystniejszej oferty, umowa o udzielenia zamówienia publicznego
 • Postępowanie o udzielenie koncesji na roboty budowlane lub usługi
 • Partnerstwo publiczno – prywatne – tryb wyboru partnera prywatnego do realizacji zadań publicznych

 

10. Postępowania sądowe, arbitraż i mediacje w prawie pracy (16 h)

 • Specyfika cywilnych/gospodarczych sporów sądowych,
 • Arbitraż i mediacja jako alternatywne formy rozwiązywania sporów
 • Spory pracownicze, postępowanie pojednawcze,

 

Blok IV. Negocjowanie, podejmowanie decyzji, ocena ryzyka, alokacja dóbr i sprawiedliwy podział – elementy teorii gier i matematyki stosowanej (48 h)

11. Teoria gier w negocjacjach, podejmowanie decyzji (16 h)

 • Strategie minimaksowe i ich wyznaczanie metodą Williamsa
 • Rola informacji, gry symultaniczne i sekwencyjne
 • Równowagi Nasha, a rozwiązania paretooptymalne
 • Typowe schematy gier: dylemat więźnia, jastrzębie i gołębie, podwójna równowaga
 • Schemat arbitrażowy Nasha, strategie bezpieczeństwa i gróźb
 • Podejmowania decyzji w oparciu, a ocenę prawdopodobieństwa i analizę wielokryterialną
 • Analiza drzewa decyzyjnego i wybór strategii optymalnych

 

12. Od negocjacji dystrybucyjnych do integracyjnych (16 h)

 • Negocjacje dystrybucyjne jako gra o sumie zerowej
 • Tradycyjne a współczesne rozumienie negocjacji
 • Gry o sumie niezerowej – poszukiwanie rozwiązań „twórczych”
 • Negocjacje dystrybucyjne i integracyjne w praktyce biznesowej
 • Wykorzystanie diagramów użyteczności
 • Gry rozwiązywalne a rozwiązania optymalne negocjacji
 • Punkty ogniskowe i manipulacja w negocjacjach

 

13. Metody alokacji dóbr (16 h)

 • Zagadnienie wyboru społecznego i kryteria ocen procedur; procedury sprawiedliwe
 • Najważniejsze metody alokacji dóbr (targi, negocjacje, aukcje, turnieje, konkursy piękności, loterie)
 • Problem targu w sensie Nasha
 • Pojęcie aukcji; podstawowe rodzaje aukcji, aukcje nietypowe
 • Podstawy analizy aukcji (rola informacji, nastawienie do ryzyka, wartość i użyteczność przedmiotu aukcji, problemy kombinatoryczno-obliczeniowe związane z teoria aukcji)
 • Informacja konstrukcji mechanizmów optymalnych (mechanism design theory)
 • Konkursy i turnieje; konkursy piękności
 • Alokacja przez głosowanie
 • Elementarne zagadnienia sprawiedliwości podziału

Exbis MBA. Kompleksowy program szkoleń dla menedżerów

Uczestnictwo w pojedynczych szkoleniach, nawet odbywanych dość często, rzadko gwarantuje nabycie spójnych umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania firmą na różnych szczeblach kierowania. Dlatego decydując się na radykalne podniesienie jakości kadry menedżerskiej coraz więcej firm wybiera precyzyjnie zaplanowane, dostosowane do swojej specyfiki narzędzie motywowania i rozwoju kompetencji: program Exbis MBA.

Kompleksowy projekt szkoleniowy oparty jest na jednorodnej filozofii zarządzania. Uczestnicy projektów Exbis MBA podkreślają mocną stronę tej formy edukacji menedżerskiej: fakt, iż obejmuje ona swym zakresem najważniejsze dziedziny funkcjonowania konkretnej firmy i rynków, na których działa. Rzeczywiście, formuła Exbis MBA wykorzystuje najlepsze rozwiązania, a jednocześnie jest świadomie zawężona do aktualnych i przyszłych potrzeb przedsiębiorstwa. Dzięki temu Exbis MBA uczy tego, co rzeczywiście potrzebne! Wstępna propozycja projektu ma zawsze charakter otwarty, przykładowe moduły mogą obejmować:

 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie zmianą w organizacji
 • Skuteczne przywództwo
 • Trening menedżerski
 • Budowanie zespołów
 • Coaching
 • Rachunkowość i finanse
 • Zarządzanie projektami, logistyka
 • Zarządzanie jakością: ISO, Six Sigma, Lean
 • Marketing i obsługa klienta
 • Umiejętności osobiste: komunikacja, gospodarowanie czasem
 • Efektywność menedżerska – negocjacje
 • i inne …

Cykl obejmuje od 120 do 192 godzin zajęć podzielonych na dziesięć do dwunastu dwudniowych sesji prowadzonych przez praktyków zarządzania, doświadczonych trenerów biznesu. Szkolenia odbywają się w siedzibie klienta w terminach dogodnych dla pracowników (na przykład piątek po południu + sobota). Metodologia: seminaria, warsztaty, analizy przypadków i gry biznesowe. Zakończenie cyklu: praca dyplomowa i/lub egzamin.

Typowi uczestnicy naszych zajęć to menedżerowie, specjaliści zarządzający firmami i działami nie mający formalnego wykształcenia menedżerskiego lub osoby przewidziane do objęcia stanowisk kierowniczych.

Z naszych programów kompleksowej edukacji menedżerskiej skorzystały już firmy: Jandar, Alpinus, CMC Zawiercie, SGL Carbon Group, ComArch (dwie edycje).

image
https://exbis.pl/wp-content/themes/solidbox/
https://exbis.pl/
#C4161C
style1
scroll
Ładowanie postów ...
/nowa-strona/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off
Enter your email here
off
off