REGULAMIN BEZPŁATNEJ KONSULTACJI

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://exbis.pl (dalej: Serwis) z formularza kontaktowego Bezpłatnej Konsultacji, którego przesłanie umożliwia im uzyskanie odpowiedzi na interesujące ich pytania z zakresu oferty firmy exbis – Napłoszek, Szopa, Szóstak Sp. J.

I. Objaśnienie pojęć

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

  • Formularzu kontaktowym Bezpłatnej Konsultacji (dalej: Formularz) – oznacza to formularz znajdujący się na stronie Serwisu, który może zostać uzupełniony i wysłany przez osoby ją odwiedzające.
  • Użytkowniku – oznacza to osobę korzystającą z Formularza w zakresie przewidzianym w regulaminie.
  • Operatorze serwisu internetowego exbis.pl (dalej: Operator) – oznacza to spółkę Exbis – Napłoszek, Szopa, Szóstak Sp. J. z siedzibą w Katowicach przy ul. Słonimskiego 2/1, 40-133 Katowice.

II. Zasady dostępu do Formularza

1. Operator zapewnia Użytkownikom Serwisu nieodpłatny dostęp do Formularza na czas nieoznaczony.

2. Użytkownik nie musi spełnić jakichkolwiek formalności, aby móc skorzystać z dostępu do Formularza.

3. Formularz służy do zadawania pytań dotyczących oferty firmy exbis – Napłoszek, Szopa, Szóstak Sp. J., w tym przede wszystkim dopasowania świadczonych przez nią usług szkoleniowych do potrzeb Użytkownika.

4. Formularz nie może być wykorzystywany do:

  • składania skarg, petycji oraz ofert;
  • składania wniosków o udzielenie informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2022 poz. 902 z późn. zm.)
  • zadawania pytań w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. 2018 poz. 1914 z późn. zm.);
  • korespondencji w ramach konkretnych spraw i postępowań prowadzonych przez Operatora.

III. Warunki korzystania z Formularza

Użytkownik w celu skorzystania z Formularza dokonuje następujących czynności:

  • wypełnienie Formularza poprzez podanie następujących danych i informacji:
   • adres e-mail;
   • numer telefonu;
  • potwierdzenie, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia;
  • potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, a także na kontakt telefoniczny i otrzymywanie wiadomości e-mail w celu obsługi jego zgłoszenia, jak również na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Operatora oraz na wykorzystanie komunikacji e-mail w celach marketingowych;
  • potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w przycisku z napisem „ZAPISZ SIĘ”.

IV. Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownikowi korzystającemu z Formularza w sposób zgodny z niniejszym regulaminem przysługuje jednorazowa nieodpłatna konsultacja telefoniczna.

2. Operator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia terminu konsultacji telefonicznej, o której mowa w pkt. 1 powyżej, oraz do odmowy przeprowadzenia nieodpłatnej konsultacji Użytkownikowi, który korzystał już z niej w przeszłości, lub w przypadku otrzymania zbyt dużej liczby Formularzy.

3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza zgodnie z:

  • przepisami prawa;
  • postanowieniami niniejszego regulaminu;
  • dobrymi obyczajami.

4. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania nieprawdziwych danych osobowych oraz danych osobowych innej osoby bez jej pozwolenia, a także do niepodawania adresu e-mail lub numeru telefonu, którego nie jest właścicielem.

5. Użytkownik zobowiązuje się do nienagrywania konsultacji telefonicznej, o której mowa w pkt. 1 powyżej, oraz nieudostępniania do wiadomości publicznej informacji uzyskanych w jej ramach, bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora.

6. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznawania się ze zmianami regulaminu.

7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

V. Odpowiedzialność Operatora

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności Formularza wynikający z przyczyn niezależnych od niego lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z Formularza i przeprowadzonej konsultacji telefonicznej.

3. Operator zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie bez podawania przyczyny.

4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia treści zmienionego regulaminu na stronie Serwisu w zakładce „Regulamin Bezpłatnej Konsultacji”.

VI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest Exbis – Napłoszek, Szopa, Szóstak Sp. J. z siedzibą w Katowicach przy ul. Słonimskiego 2/1, 40-133 Katowice.

2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane te dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna Formularza.

3. Danymi osobowymi Użytkownika, które podlegają przetwarzaniu, są adres e-mail i numer telefonu.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego wypełnienia Formularza i skorzystania z oferowanej usługi.

5. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione jedynie:

  • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • osobom upoważnionym przez Administratora, w tym w szczególności jego pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby wykonywać swoje obowiązki;
  • innym podmiotom za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą.

6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez przesłanie odpowiedniego żądania na adres e-mail info@exbis.pl.