Informacje o szkoleniu

Oferta przygotowywana indywidualnie
 • Termin szkolenia: do ustalenia
 • Miejsce szkolenia: Katowice, ul.Słonimskiego 2/1
 • Czas trwania szkolenia uzależniony jest od zakresu tematycznego szkolenia i ściśle do niego dopasowany
 • Trener: Dariusz Pierzak

Wyślij formularz, a my zadzwonimy do Ciebie, aby porozmawiać o szkoleniu!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Ogólne warunki uczestnictwa
Klauzula RODO i zgoda na kontakt
Zapoznaj się z Polityką Prywatności.

FINANSOWE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FIRMY

Każda decyzja podejmowana przez menedżera, właściciela firmy, pracownika kreuje wynik finansowy przedsiębiorstwa i wpływa na jego sytuację rynkową. Dlatego tak ważny jest rozwój kompetencji w zakresie rozumienia finansów, zarządzania nimi i podejmowania decyzji, które zwiększą wartość firmy i zapewnią jej rozwój. Finanse to nie domena wyłącznie dyrektorów finansowych. Finanse nie są trudne i nudne. Finanse to immanentny, a zarazem pasjonujący element otaczającej nas rzeczywistości i dlatego tak ważna jest znajomość rządzących nimi zasad, reguł oraz narzędzi zarządzania nimi. W nowocześnie zarządzanej firmie każdy staje się menedżerem finansowym w obszarze którym zarządza i za który ponosi odpowiedzialność.

 

Celem szkolenia jest podniesienie Twoich kompetencji jako pracownika firmy, jej menedżera lub właściciela w zakresie znajomości finansów, umiejętności wykorzystania ich w podejmowaniu przez Ciebie decyzji biznesowych. Istotnym celem szkolenia jest uświadomienie że każda Twoja decyzja ma bezpośredni lub pośredni wpływ sytuację finansową całego przedsiębiorstwa.

W trakcie szkolenia poznasz i nabędziesz umiejętności – jak i po co tworzyć budżet, czym jest rentowność firmy i jak nią zarządzać, jak finansować działalność gospodarczą, według jakich kryteriów oceniać projekty inwestycyjne, co to są sprawozdania finansowe i jak je czytać i analizować, jakie są podstawowe kryteria oceny efektywności firmy?

Dla kogo?
 • Dyrektorzy i kierownicy
 • Menedżerowie
 • Kierownicy liniowi
 • Menadżerowie projektów
 • Pracownicy
Cele szkolenia
 • Nabycie/podniesienie wiedzy i kompetencji pracownika firmy, jej menedżera lub właściciela w zakresie znajomości finansów
 • Nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy w obszarze finansów w podejmowaniu decyzji biznesowych
 • Wykształcenie postaw
Program szkolenia

1. Rachunkowość finansowa i sprawozdania finansowe firm

 • Zasady i charakterystyka rachunkowości finansowej i zarządczej w firmie
 • Omówienie i charakterystyka podstawowych pojęć z zakresu finansów – przychody, koszty, aktywa, itp.
 • Charakterystyka podstawowych sprawozdań finansowych firmy – bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne
 • Charakterystyka podstawowych kategorii analitycznych w sprawozdaniach finansowych
 

2. Analiza finansowa firmy

 • Zasady i metody analizy finansowej
 • Analiza zawartości sprawozdań finansowych
 • Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych – kluczowe wskaźniki oceny
 

3. Rachunkowość zarządcza, decyzje zarządcze

 • Charakterystyka kosztów operacyjnych firmy
 • Narzędzia decyzyjne w rachunkowości zarządczej
 • Rachunek kosztów, rachunek decyzyjny, decyzje zarządcze
 

4. Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych

 • Capex vs Opex – charakterystyka
 • Kluczowe wskaźniki oceny efektywności projektów inwestycyjnych
 • Rachunek decyzyjny w projektach efektywnościowych
 

5. Finansowanie działalności firm

 • Charakterystyka wybranych narzędzi finansowania działalności i rozwoju firm
 • Montaż finansowy jako narzędzie kształtowania struktury kapitału
 • Koszty finansowania
 • Dźwignia finansowa
 

6. Komunikacja finansowa, zarządzanie relacjami z interesariuszami

 • Zasady, metody i narzędzia prezentacji danych finansowych
 • Wskaźniki finansowe i ich zastosowanie przy prezentacji wyników przedsiębiorstwa
 • Prezentacja celów i zrozumienie przedsiębiorstwa przez interesariuszy – strategia i cele strategiczne – zarządzanie poprzez wartość
 

7. Budżetowanie i planowanie finansowe

 • Budżet jako plan działania wyznaczający kierunek rozwoju firmy oraz określający atrybuty niezbędne dla osiągnięcia celu
 • Biznesplan jako narzędzie pozyskiwania środków finansowych, budowania wiarygodności firmy
Metodologia warsztatów

Szkolenie prowadzone metodami warsztatowymi

W pracy trenerskiej podczas szkolenia stosowane są różnorodne metody szkoleniowe (miniwykład, warsztaty, case study, dyskusje, action learning), a głównym kryterium ich doboru jest dostosowanie do tematyki i specyfiki szkolenia oraz deklarowanych celów i rezultatów. Trenerów prowadzący szkolenie opiera się w pracy trenerskiej na swych doświadczeniach zawodowych, w tym tych szczególnie cennych dotyczących współpracy z „nieprofesjonalistami” w danej dziedzinie, bowiem oni poprzez inny punkt widzenia, stawiane pytania, kwestionowanie zasad, poszukiwanie nowych dróg i rozwiązań uświadamiają im jak ważne jest wzajemne zrozumienie i współpraca oraz motywują do nieustannego doskonalenia wiedzy i kompetencji trenerskich. Szkolenia mają wymiar bardzo praktyczny i służą nabyciu konkretnych umiejętności i wykształcenia odpowiednich postaw w odniesieniu do kwestii finansowych, również w życiu prywatnym uczestników.

Trener

Dariusz Pierzak – finansista z wykształcenia, doświadczenia, zamiłowania i przekonania. Ukończył studia podyplomowe w tematyce prawa spółek oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwent studiów MBA. Posiada międzynarodowy certyfikat CIMA z zakresu rachunkowości zarządczej Kompleksowo zarządzał finansami firm o zróżnicowanym profilu działalności i zróżnicowanej skali działania i wielkości. Posiada praktyczną wiedzę biznesową, a co ważniejsze umie i uwielbia się nią dzielić Od kilku lat prowadzi własną firmę szkoleniowo-doradczą. Prowadzi liczne szkolenia, współpracuje z wyższymi uczelniami (Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, Akademia WSB) a jednocześnie stale współpracuje w obszarze zarządzania finansami z firmami, głównie z sektora MŚP.